รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37นายปัญญา หาแก้ว 054511137 
101ถิ่นโอภาสวิทยานางวาสนา สำเนียง 054645656 
102ท่าข้ามวิทยาคมนายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ 054521352 
105เมืองแพร่  054599221 
106ห้วยม้าวิทยาคมนายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง 054649707 
107ร้องกวางอนุสรณ์ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง 054597301 
108เวียงเทพวิทยานายดนัย อินโองการ 054586194 
109สองพิทยาคมนายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ 054591709 
111ม่วงไข่พิทยาคมนายสุริยน สายสนองยศ 054635021 
202บ้านกาศประชานุเคราะห์นายดนัยรัตน์ กาศเกษม 054643623 
203สูงเม่นชนูปถัมภ์นายชานันท์ มณเฑียร 054541395 
204วิไลเกียรติอุปถัมภ์  054613377 
205วังชิ้นวิทยานายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ 054589102 
206สรอยเสรีวิทยานายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 054501002 
301น่านประชาอุทิศนางชุติมา ก้อนสมบัติ 054741675 
302บ่อสวกวิทยาคารนายเกรียงเดช ดีปินตา 054773326 
303ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนายสนอง ก้อนสมบัติ 054771689 
305แม่จริมนางรัชนีวรรณ บุญทวี 054769057 
306บ้านหลวงนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม 054761048 
307นาน้อยว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ 054789093 
309ยาบหัวนาวิทยานางนารี หลายกิจพานิช 054760245 
310สา  054781764 
311สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกนายวสันต์ กิวัฒนา 018841428 
312นาหมื่นพิทยาคมนายนนทภัทร มะโน 054787058 
313เมืองลีประชาสามัคคีนายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ 054771631 
314สันติสุขพิทยาคมนายไตรพฤก ผางาม 054767065 
315น่านนครนางวีระวรรณ คฤหานนท์ 054741804 
316ศรีนครน่านนายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์ 054783128 
402มัธยมป่ากลางนายนิคม พลทิพย์ 054792300 
403เมืองแงงนายธนชาต ชาวส้าน 054798235 
404ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์นายพีระพงษ์ ไชยเชิด 054798266 
406เมืองยมวิทยาคารนางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ 054705288 
407สารธรรมวิทยาคารนางพัชราภา ผาแสง 054798554 
408หนองบัวพิทยาคมนายมรกต แก้วสุวรรณสกุล 054798467 
409ทุ่งช้างว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง 054795102 
410พระธาตุพิทยาคมนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ 054701117 
411บ่อเกลือนายพรเทพ เสนนันตา 054778078 
412ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกนายกมล สุทธาวาส 054777089 
413เชียงกลางประชาพัฒนา  054753248 
414มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรตินางธิดา เสมอใจ 054795570 
415นันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์