รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37นายปัญญา หาแก้ว 054511137 
101โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยานายเอกชัย ใจก๋องแก้ว 054645656 
102โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคมนายเลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ 054521352 
105โรงเรียนเมืองแพร่นางนารี หลายกิจพานิช 054599221 
106โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมนายกัมพล ภิมาลย์ 054649707 
107โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร แก้วทอง 054597301 
108โรงเรียนเวียงเทพวิทยานายดนัย อินโองการ 054586194 
109โรงเรียนสองพิทยาคมนายอดิศักดิ์ ศิริพันธุ์ 054591709 
111โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมนายสุริยน สายสนองยศ 054635021 
202โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์นายดนัยรัตน์ กาศเกษม 054643623 
203โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  054541395 
204โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์นางวาสนา สำเนียง 054613377 
205โรงเรียนวังชิ้นวิทยานายสวัสดิ์ จิตรประเสริฐ 054589102 
206โรงเรียนสรอยเสรีวิทยานางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ 054501002 
301โรงเรียนน่านประชาอุทิศนางชุติมา ก้อนสมบัติ 054741675 
302โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารนายเกรียงเดช ดีปินตา 054773326 
303โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านนายไตรพฤก ผางาม 054771689 
305โรงเรียนแม่จริมนางรัชนีวรรณ บุญทวี 054769057 
306โรงเรียนบ้านหลวงนายสุวัฒน์ เอี่ยมอุดม 054761048 
307โรงเรียนนาน้อยว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ อะทะยศ 054789093 
309โรงเรียนสารทิศพิทยาคมว่าที่ร้อยโทกฤษณะชัย ดีปินตา 054760245 
310โรงเรียนสา  054781764 
311โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกนายณราวิชญ์ อิ่นอ้าย 018841428 
312โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมนายนนทภัทร มะโน 054787058 
313โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีนายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ 054771631 
314โรงเรียนสันติสุขพิทยาคมนายวสันต์ กิวัฒนา 054767065 
315โรงเรียนน่านนครนางวีระวรรณ คฤหานนท์ 054741804 
316โรงเรียนศรีนครน่าน  054783128 
402โรงเรียนมัธยมป่ากลาง  054792300 
403โรงเรียนเมืองแงงนายธนชาต ชาวส้าน 054798235 
404โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์นายพีระพงษ์ ไชยเชิด 054798266 
406โรงเรียนเมืองยมวิทยาคารนายอนันตศักดิ์ ยศอาลัย 054705288 
407โรงเรียนสารธรรมวิทยาคารนางพัชราภา ผาแสง 054798554 
408โรงเรียนหนองบัวพิทยาคมนายมรกต แก้วสุวรรณสกุล 054798467 
409โรงเรียนทุ่งช้างว่าที่ร้อยโทวิญญู ศรีบุญเรือง 054795102 
410โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมนางพัทธนันท์ พิพิธนวงค์ 054701117 
411โรงเรียนบ่อเกลือนายพรเทพ เสนนันตา 054778078 
412โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกนายเกียรติศักดิ์ สุทธหลวง 054777089 
413โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนานายกมล สุทธาวาส 054753248 
414โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติว่าที่ร้อยเอกจิรภัทร มหาวงค์ 054795570 
415โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์นางสาวอัญรินทร์ ฉัตรโชติวรกิตติ์