ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปภาวดี หมื่นเตนาน้อยโรงเรียนสันกำแพง สพม.34
2นางลำเนาว์ ชัยคำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.น่าน 1 สพป.น่าน 1
3นายณัฐชัย ฐานะราชเมืองลีประชาสามัคคีโรงเรียนห้วยข้อวิทยาคม สพม.36
4นายวินัย ดีมากมีเมืองยมวิทยาคารโรงเรียนวัดโบสถ์ สพป.พิษณุโลก เขต 3
5นางสาวสุดารัตน์ ทุ่งพรวณเมืองแงงโรงเรียนอนุบาลแพร่ สพป.แพร่ เขต 1
6นางสาวบุศราภรณ์ สมบุญแม่จริมโรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง สพป.น่าน เขต 2
7นางเพียงเพ็ญ กาศวิลาศวังชิ้นวิทยาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
8นางสาวดวงกมล ทิพย์ปัญญาร้องกวางอนุสรณ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
9นางวิภารัตน์ ตาวิยะวิไลเกียรติอุปถัมภ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
10นางสุดารัตน์ จิตแจ้งสาโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
11นางสาวจารุวรรณ ธรรมสอนสองพิทยาคมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
12นางธัญญลักษณ์ ทิพจันทร์แม่จริมโรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน
13นายอภิชัย ธนบุญเรืองเมืองลีประชาสามัคคีโรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) สพป.น่าน 1
14นางปิติพร ธรรมราชบ่อเกลือโรงเรียนบ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต 1
15นางกรรณิการ์ ศรีใชยอุ๊ดยาบหัวนาวิทยาโรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป.น่าน เขต 1
16นายบุรินทร์ ชมศักดิ์สารธรรมวิทยาคารโรงเรียนราชานุบาล สพป.น่าน เขต 1
17นายเชิด จันต๊ะดียาบหัวนาวิทยาโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป.น่าน เขต 1
18นางสาวพรพิชญา จันโนติ๊บมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.น่าน เขต 1
19นายมนตรี สองสีโยนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป.น่าน เขต 1
20นางจรวยพร หมายสมสารธรรมวิทยาคารโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
21นางอมรรัตน์ ภาภักดีเชียงกลางประชาพัฒนาโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
22นางสาวรทนน กันฟองเชียงกลางประชาพัฒนาโรงเรียนปัว โรงเรียนปัว
23นางกฤษฎาภรณ์ นะพิชัยน่านนครโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
24พ้นจากตำแหน่ง 
25นายมานพ ตันติกตัญญุทุ่งช้างโรงเรียนปัว โรงเรียนปัว
26นางวัจนา ชัยรักษาพระธาตุพิทยาคมโรงเรียนปัว โรงเรียนปัว
27นายเอกชัย ตั้งเพชรศักดิ์กุลยาบหัวนาวิทยาโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน