ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอัญชลี เกตุดีสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา จ.เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40
2นางสาวอำพร ปันฟองนาหมื่นพิทยาคมโรงเรียนเถินวิทยา จ.ลำปาง สพม.เขต 35
3นางอำพร เทพอาจศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านถึงแก่กรรม 
4นายอำนาจ ไชยศิลป์สาลาออกจากราชการ 
5นางศุภัทรา กนกประดิษฐศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
6นางศุภรัตน์ เวชสัมพันธ์ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
7นางประภาภรณ์ นะไชยศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
8นางธิติพันธ์ เจดีย์ถาศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
9นางสาวประภาพรรณ เกตุศรร้องกวางอนุสรณ์ลาออกจากราชการ 
10นางบรรจง อจิมาร้องกวางอนุสรณ์ลาออกจากราชการ