ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางลักขณา กัญญาประสิทธิ์ร้องกวางอนุสรณ์ลาออกจากราชการ 
2นางดวงแก้ว ตุ่มคำท่าข้ามวิทยาคมถึงแก่กรรม