ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางอัจฉราวรรณ แสงเพชรบ้านหลวงโรงเรียนบ้านปางกอม จ.น่าน สพป.น่าน 2
2นางสาวประภัสสร วรปรางกุลศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันพัฒนศิลป์