ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายธรัตน์ มหายศนันท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37เกษียณอายุ 
2นายพีรพงศ์ ประดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37เกษียณอายุ 
3ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์ เสนาธรรมเมืองแพร่เกษียณอายุ 
4นายสมศักดิ์ เจริญคำวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
5นางสาวราตรี ไหวเคลื่อนเมืองแพร่เกษียณอายุ 
6นายวิทย์ ศรีชมภูเมืองแพร่เกษียณอายุ 
7นางรวีวรรณ อ่อนดีเมืองแพร่เกษียณอายุ 
8นางสาวดาวรรณ์ หมดมลทินเมืองแพร่เกษียณอายุ 
9นายพินัย อ่อนดีถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
10นางอรทัย อุทธะยานถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
11นางวันเพ็ญ ถานะวุฒิพงษ์ถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
12นายธีรพันธุ์ อินทรชัยถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
13นายสมยา ถานะวุฒิพงษ์ถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
14นายประเสริฐ สมวงศ์ถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
15นางสาวสมบูรณ์ บูรณประภาสท่าข้ามวิทยาคมเกษียณอายุ 
16นางสงกรานต์ สุกินม่วงไข่พิทยาคมเกษียณอายุ 
17นายทนงศักดิ์ สุชนกห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
18นางทินดา จงสุขวรากุลร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
19นายสมเกียรติ จำปาจีร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
20นายสุกิติ์ นาคสกุลร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
21นางอัญชลี อินทรชัยร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
22นางบุปผา ไชยเนตรวังชิ้นวิทยาเกษียณอายุ 
23นายชวลิต ยอดยิ่งวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
24นางบุญฑริกา ชยันตราคมวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
25นางวัชรินทร์ เจริญคำวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
26นางเครือวัลย์ เดือนเพ็ญวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
27นางสมบูรณ์ มีมากวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
28นางรัญจวน ผาคำวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
29นางสำราญ ก้งวัตรวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
30นายศรัณย์ ตรีเจริญสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
31นางสุจินดา รัตนโสภาสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
32นางจิดาภา สุริยะสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
33นางสุทธิพรรณ บุญเสริฐสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
34นายกริต แสงสร้อยสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
35นางสุวิมล วงศ์ขันแก้วสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
36นางวราภรณ์ พรหมมิรัตน์สูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
37นายทวี วงค์พุฒสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
38นางภรภัทร เทพจันทร์สูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
39นางสริลณา อินต๊ะเสนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
40นายสุเทพ โปร่งใจสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
41นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์วิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
42นายทา จันทองสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
43นายมนัส กาวกายสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
44นายจรัส ลำทาเชียงกลางประชาพัฒนาเกษียณอายุ 
45นายแคล้ว ใจทาศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
46นายดิเรก สุธรรมศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
47นายทวีวัฒน์ ทวีชัยศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
48นางศิริลักษณ์ เครือเสนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
49นางสุพิญญา สิทธิยศศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
50นายประเสริฐ เครือเสนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
51ว่าที่ร้อยตรีถวัลย์ ไชยยงค์ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
52นายมงคลชัย อาราธนกุลศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
53นายกิตติศักดิ์ ศรีทุมมาศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
54นายธนินทร์ วงษ์ตระกูลนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
55นางขวัญตา สมเกียรตินันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
56นายบุญเหรียญ รังกาใจนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
57นายธีรศักดิ์ อูบถานันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
58นางปิยวรรณ เสาร์สูงนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
59นายวินัย ชาติครบุรีนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
60นายประสาท สิงห์ธนะทุ่งช้างเกษียณอายุ 
61นางมาลา ทนันไชยนาน้อยเกษียณอายุ 
62นางไพบูลย์ รวมทรัพย์บ่อสวกวิทยาคารเกษียณอายุ 
63นางปราณี ซาวติ๊บบ่อสวกวิทยาคารเกษียณอายุ 
64นางอรวรรณ รัตนศิลาบ่อสวกวิทยาคารเกษียณอายุ 
65นายสมาน ปิ่นนาคศรีนครน่านเกษียณอายุ 
66นายทรงบัญชา บัวจันทร์สาเกษียณอายุ 
67นางนฤจิต กุลเจริญสาเกษียณอายุ 
68นายพยุง ไชยเขียวแก้วสาเกษียณอายุ 
69นางสาวณัฏฐิกา ปัญญายศสาเกษียณอายุ 
70นายมาโนช แก้วหล้าน่านนครเกษียณอายุ 
71นายพิฐพล เดชศิริบูรณ์สันติสุขพิทยาคมเกษียณอายุ 
72นายการุณย์ อริยาศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
73นายสวาท นุแปงถาศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
74นายกฤษดินทร์ ตนภูเมืองแงงเกษียณอายุ 
75นายประสิทธิ์ อินวรรณาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพม.40 สพม.40