ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2562
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางแสงเดือน วงค์พุฒโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
2นางสาววารุณี กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ลาออกจากราชการ 
3นางสาวแววตา กอบกำโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ลาออกจากราชการ