ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสุรีย์ เมตตาโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาพ้นจากตำแหน่ง 
2นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.พิษณุโลก เขต 3
3นายศุภชัย จินะรักษ์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
4นายธนาวุธ ยาวิปาโรงเรียนเมืองแงงโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
5นายกวินท์ วงศ์รัตน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
6นางสาววิดารัตน์ กันทาวงค์โรงเรียนบ่อเกลือโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
7นางสาวสิริพร พลอยสีโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมโรงเรียนลองวิยา โรงเรียนลองวิยา
8นายพิทักษ์ วงษ์รีย์โรงเรียนสองพิทยาคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
9นางสาวประกายเพชร เอ้ยวันโรงเรียนวังชิ้นวิทยาโรงเรียนลองวิยา โรงเรียนลองวิยา
10นายอภิชัย แสนใหญ่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษกโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
11นายกฤตภพ ไชยมงคลโรงเรียนแม่จริมโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
12นางสุกัญญา สานใจโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
13นางสาวชนากาญจน์ ธนะขว้างโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
14นางณัฐรดา จันฟุ่นโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
15นายณรงค์ชัย ไชยสลีโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
16นางสาวพิมผการัง ช่างทองโรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีโรงเรียนปัว โรงเรียนปัว
17นายเฉลิมพงษ์ เหมืองห้าโรงเรียนสองพิทยาคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
18นางสาววรางค์ภัทร ต้นศิริโรงเรียนวังชิ้นวิทยาโรงเรียนนารีรัคน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัคน์จังหวัดแ
19นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตรโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ