ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์โรงเรียนสองพิทยาคมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
2นางสุภาพร โสภารัตน์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
3นายสันติ อวรรณาโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแ
4นายสนอง ก้อนสมบัติโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน
5นายอุทัย ศักดิ์ทองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว สพป.แพร่ เขต 2
6นายอิทธิกร อินโองการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์โรงเรียนเปาปมดงยาง (มิตรภาพที่ 155) สพป.แพร่ เขต 2
7นายทรงเผ่า ธงหิมะโรงเรียนทุ่งช้างโรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2
8นายสุบรรณ ไชยหาญโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนปัว โรงเรียนปัว
9นายวุฒิพงษ์ แดนช่างคำโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สพม.36
10นายนิพนธ์ แสนศรีเชาว์พันธ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาสพป.น่าน เขต 2 สพป.น่าน เขต 2