ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธิดา เสมอใจโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม จ.น่าน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
2นายพลวิเดช ดนัยดุริยะโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านสพป.น่าน เขต 2 สพป.น่าน เขต 2
3นางสาวเพ็ญพิชญา คำแสนโรงเรียนเมืองแงงโรงเรียนบ้านป่าสัก อ.แม่จริม จ.น่าน สพป.น่าน เขต 1
4นางสาวพชรณัท เกตุรัตน์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์สพม.39 สพม.39
5นายธวัชชัย ใจเย็นโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ลาออกจากราชการ