ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางทวีวรรณ คำสุขโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
2นางจรรยา โยธาโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมเกษียณอายุ 
3นายยุทธการ เสาร์แดนโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมเกษียณอายุ 
4นายณัฐกร กันทะหงษ์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมเกษียณอายุ 
5นางพรพิมล บุญสูงโรงเรียนเมืองแพร่เกษียณอายุ 
6นายพรพงษ์ อุ่นคำมีโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
7นางนารินกาญจน์ คันธะวิชัยโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
8นายบุญส่ง จิตตาโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
9นางปภาวี บัณฑิตโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
10นางพรทิพย์ สังข์จันทราพรโรงเรียนเวียงเทพวิทยาเกษียณอายุ 
11นางสาวสุพัตรา ตาคำโรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
12นางสาวชุตินาฎ ชมศิลป์โรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
13นายจรุงวิทย์ แก้วกุลศรีโรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
14นางสาวรัตนา แสงสร้อยโรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
15นายธวัชชัย พิมสารโรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
16นางณัฐณิชาช์ ผาทองโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
17นายชานันท์ มณเฑียรโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
18นางทิพยมาส อักษรนำโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
19นางเบ็ญจมาศ มหัปปานันท์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
20นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
21นางพิกุล เข้มขันโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
22นายสมนึก ยอดเถื่อนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
23นายวันชัย คำแห้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37เกษียณอายุ 
24นางรวงทอง สมัครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37เกษียณอายุ 
25นางสุภารัตน์ วรรณวัตน์โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
26นางพัชนี ปิงยศโรงเรียนน่านนครเกษียณอายุ 
27นางอัจฉรียา แสนอาทิตย์โรงเรียนน่านนครเกษียณอายุ 
28นางสาวแพรวพรรณ พรหมโชติโรงเรียนน่านนครเกษียณอายุ 
29นางสาวจุฑารัตน์ สุรัตน์ตะนันทกุลโรงเรียนนาน้อยเกษียณอายุ 
30นางสาวเพ็ญศรี วุฒิตาโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเกษียณอายุ 
31นางจุฑามาศ พลสันติกุลโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารเกษียณอายุ 
32นางสมร พิมพ์มาศโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเกษียณอายุ 
33นายนิคม พลทิพย์โรงเรียนมัธยมป่ากลางเกษียณอายุ 
34นายวิทยา ชมภูเทศโรงเรียนแม่จริมเกษียณอายุ 
35นายศิลป์ชัย ทัศณีวรรณ์โรงเรียนศรีนครน่านเกษียณอายุ 
36นายกฤษพล กันยะมีโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
37นายเจริญ อุตมีมั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
38นางจรรยา ครุฑเงินโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
39นายอาคม ไชยฮั่งโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
40นางเยาวลักษณ์ คำกวนโรงเรียนสาเกษียณอายุ 
41นางดรุณี ณ น่านโรงเรียนสาเกษียณอายุ 
42นายสงคราม ถิ่นทิพย์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
43นางประเทียน ทุ่งสิบสี่โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
44นายกิตติพงษ์ หน่อท้าวโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเกษียณอายุ 
45นายทวี จิตอารีโรงเรียนมัธยมป่ากลางเกษียณอายุ 
46นายอุดม เนตรทิพย์โรงเรียนเมืองแงงเกษียณอายุ 
47นายสุธรรม ประดิษฐ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
48นายอรุณ กุลณาวงศ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
49นายสุพจน์ วังทิพย์โรงเรียนสองพิทยาคมเกษียณอายุ 
50นายศรีนวล สังเวียนวงศ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
51นายองอาจ สันคมโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
52นายวินัย คำเหมืองโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
53นางเพ็ญศรี อิทธิมาโรงเรียนสาเกษียณอายุ