ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมกราคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมเพชร งามธุระโรงเรียนสาโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่า
2นางนริศรา หงษ์หนึ่งโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
3นางภัสวริญชญ์ วุฒิโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
4นางสาวณัฐกานต์ ภูมิคอนสารโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแ
5นางนววรรณ วุฒิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37สพป.แพร่ เขต 2 สพป.แพร่ เขต 2
6นายธวัช พรมีโรงเรียนนาน้อยโรวเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร จ.น่าน สพป.แพร่ เขต 1
7นายชลายุทธ์ วิเศษกาศโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนป่ากลางมิตรภาพ ที่ 166 จ.น่าน สพป.น่าน เขต 2
8นายเชวง จันฟุ่นโรงเรียนบ่อเกลือโรงเรียนบ้านบวกหญ้า จ.น่าน สพป.น่าน เขต 2
9นายอภินันท์ มิ่งเมืองโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมโรงเรียนบ้านส้าน (ครุราษฎร์รังสรรค์) จ.น สพป.น่าน เขต 2
10นางสาวชมนาด ไชยวงศ์โรงเรียนเมืองแงงโรงเรียนปัว จ.น่าน โรงเรียนปัว จ.น่าน
11นายวสันต์ กิวัฒนาโรงเรียนสันติสุขพิทยาคมสพม.เขต 6 สพม.เขต 6
12นายวิเชียร ดีจิตโรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนพะเยาพิทยาคม จ.พะเยา สพม.เขต 36
13นางสาวจาริยา ภัทรธานนท์โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคีโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จ.ลำปาง สพม.เขต 35
14นางสาวนันทนีย์ นุราชโรงเรียนสองพิทยาคมโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเราะห์ จ.เชียงราย สพม.เขต 36
15นางสาวอมรรัตน์ สารเถื่อนแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จ.พิษณุโลก สพม.เขต 39