ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนเมษายน 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวจีราวัจน์ แสงคำโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
2นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคมโรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่ โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
3นางจิรารัตน์ ขำคงโรงเรียนสรอยเสรีวิทยาโรงเรียนพิริยาลัยฯ จ.แพร่ โรงเรียนพิริยาลัยฯ จ.แพร่
4นางรัชนี บูรณพันธ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์โรงเรียนปัว จ.น่าน โรงเรียนปัว จ.น่าน
5นางสาวปณิสรา วงสุยะโรงเรียนแม่จริมโรงเรียนปัว จ.น่าน โรงเรียนปัว จ.น่าน
6นางพิมสิริ พาใจธรรมโรงเรียนศรีนครน่านโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่า