ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายชูศักดิ์ เมืองชัยโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
2นางสุดาลักษณ์ ไกรทองโรงเรียนสาลาออกจากราชการ 
3นางวิพร อริยวงศ์โรงเรียนสาลาออกจากราชการ 
4นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุลโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม.นครปฐม
5นางอังคณา เพ็ชรแก้วโรงเรียนศรีนครน่านโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ.นครปฐม สพม.นครปฐม
6นายภาณุวัฒน์ ถูกใจโรงเรียนบ้านหลวงโรงเรียนจุนวิทยาคม จ.พะเยา สพม.พะเยา
7นางศิริพันธ์ ใจดีโรงเรียนสองพิทยาคมถึงแก่กรรม