ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมฤทธิ์ ทิศพรมโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเกษียณอายุ 
2นายสุกิตพงษ์ คำจ่าโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเกษียณอายุ 
3นายจีระศักดิ์ สะอิ้งแก้วโรงเรียนเวียงเทพวิทยาเกษียณอายุ 
4นายไสว ปรังฤทธิ์โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์เกษียณอายุ 
5นางนงนภัส ชัยพินิจโรงเรียนศรีนครน่านเกษียณอายุ 
6นางรวมจิตร ประคองโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
7นายนิรันดร์ เด็ดขาดโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
8นายทรงเดช ศิริวาทโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
9นางจุฬารัตน์ สุทธการโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาเกษียณอายุ 
10นางแอนนา สมวงศ์โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
11นายอดุล เหมืองจาโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
12นางสุกัญญา ศรีปณิธานโรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาเกษียณอายุ 
13นางวันเนาว์ ปิยะมานโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกษียณอายุ 
14นางสุพัฒนา พลอยสมบูรณ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกษียณอายุ 
15นายสุรจิต ไชยยงค์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกษียณอายุ 
16นายณรงค์ คันธะเรศย์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกษียณอายุ 
17นายนิติโชค ปรารมภ์โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมเกษียณอายุ 
18นางปราณี สิงห์ธนะโรงเรียนทุ่งช้างเกษียณอายุ 
19นายวีระศักดิ์ เขื่อนคำโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์เกษียณอายุ 
20นายจำนงค์ ธรรมลังกาโรงเรียนน่านนครเกษียณอายุ 
21นายจรัส นันไชยโรงเรียนน่านนครเกษียณอายุ 
22นางประภัสสร อัทธยศโรงเรียนนาน้อยเกษียณอายุ 
23นางสาวปัทมา ปิยศทิพย์โรงเรียนนาน้อยเกษียณอายุ 
24นางจันธิรา วรศรีโรงเรียนนาน้อยเกษียณอายุ 
25นายศักดิ์ชัย บุญกาวินโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมเกษียณอายุ 
26นางสายฝน ปิงคละศรีสุขโรงเรียนพระธาตุพิทยาคมเกษียณอายุ 
27นางกมลวรรณ ตันติวัฒน์โรงเรียนแม่จริมเกษียณอายุ 
28นายทนงศักดิ์ อัฐวงศ์โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์เกษียณอายุ 
29นายไพฑูรย์ ดวงจันทร์โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์เกษียณอายุ 
30นายภักดี สิทธิชัยโรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์เกษียณอายุ 
31นางมะลิ วงษ์ตระกูลโรงเรียนศรีนครน่านเกษียณอายุ 
32นางเรณุมาส นวลละม้ายโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
33นายภูมิสิทธิ์ อิสระรังสีวุฒิโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
34นายวีระยุทธ อยู่จันทร์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
35นายวัชระ เตชะเสนาโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
36นายประทวน มณีเพชรโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
37นายเอกลักษณ์ สัตยวงศ์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านเกษียณอายุ 
38นางอัจฉรา ขันหลวงโรงเรียนสาเกษียณอายุ 
39นายนิรันดร์ จิตอารีย์โรงเรียนสาเกษียณอายุ 
40นางโศภิน อมรรัตน์โรงเรียนสาเกษียณอายุ 
41นางรัตนาวดี ปรมาภิชัยโรงเรียนสาเกษียณอายุ 
42นายประสิทธิ์ ปรมาภิชัยโรงเรียนสาเกษียณอายุ 
43ว่าที่ร้อยตรีชูชาติ จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารเกษียณอายุ 
44นางรัชนียา จันต๊ะยอดโรงเรียนสารธรรมวิทยาคารเกษียณอายุ 
45นางอนงค์ ทุมวงษ์โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
46นางชุติกาญจน์ ทอดเสียงโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
47นางอังสุรวดี ปัพรังษีโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เกษียณอายุ 
48นางนิภาพร กันยะมีโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
49นายสมศักดิ์ หอมเนียมโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคมเกษียณอายุ 
50นางวรรณาภา หทยะวัฒน์โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่านลาออกจากราชการ 
51นางสาวรมิดา จันฟุ่นโรงเรียนทุ่งช้างถึงแก่กรรม