ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนสิงหาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางปริญญาภรณ์ ขันทะยศโรงเรียนบ้านหลวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
2นางสุธิดา โสภารัตน์โรงเรียนบ้านหลวงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่ สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
3นางสาวกัญชลี เกียรติกิติภัคดิ์โรงเรียนนาน้อยลาออกจากราชการ