ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวกมลรัตน์ อุปการโรงเรียนเมืองแพร่ถึงแก่กรรม 
2นางอัจฉรา กาศเจริญโรงเรียนเมืองแพร่สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1
3นางดริยา คงต่อโรงเรียนสองพิทยาคมสพป.แพร่ เขต 2 สพป.แพร่ เขต 2
4นางอัจฉรา กาศเจริญโรงเรียนเมืองแพร่สพป.แพร่ เขต 1 สพป.แพร่ เขต 1