ข้อมูลข้าราชการ-ลูกจ้างประจำย้ายออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     

รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤศจิกายน 2566
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางธิดา เสมอใจโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมโรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่า
2นางนภาพร แสงนิลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านสพม.ลำปาง ลำพูน สพม.ลำปาง ลำพูน
3นายกฤษฎา พิมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านสพม.เพชรบูรณ์ สพม.เพชรบูรณ์
4นายสมคิด ใจเฉลาเกษียณอายุ 
5นายแสวง สายเครือมอยเกษียณอายุ